Regulamin

 Załóż profil za darmo

 Szukaj pracownika

Spis treści:
A. Regulamin dla Konsumentów.
B. Załącznik 1 – Wykaz usług dla Konsumentów.
C. Załącznik 2 – Polityka prywatności dla Konsumentów.
D. Regulamin dla nie konsumentów (firm).
E. Załącznik 3 – Wykaz usług i cennik dla nie konsumentów (firm).

Możesz pobrać treść regulaminów i załączników na swój dysk: regulamin pdf

 A

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl, dla konsumentów będących osobami fizycznymi.

Rozdział I. DEFINICJE.

1. Ja, My, Mnie, Mną, Moja, Mi, Nasza, Nami, Nasz, Nam – Lofoten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Świstacza 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000711969, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 955-245-06-51; Regon: 36912519300000; Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) nr 18105.

2. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.aukcja-pracy.pl i www.aukcjapracy.pl prowadzony przeze Mnie.

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl

4. Ty, Tobie, Tobą, Twoich, Twoją, Ciebie, Pracownik – to osoba fizyczna będąca konsumentem, która utworzy profil pracownika, akceptując jednocześnie niniejszy regulamin i na rzecz której Ja świadczę usługi.

5. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem i/lub osobą fizyczną, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przeze Mnie. Postanowienia niniejszego regulaminu nie dotyczą: pracodawców, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi.

6. Gość, Gości, Goście, Gościowi - to pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która korzysta z usług oferowanych przez serwis, w sposób nie wymagający założenia profilu pracownika.

7. Usługa – to każda usługa świadczona drogą elektroniczną przeze Mnie na rzecz Ciebie lub Gościa zgodna z tym regulaminem. Wszystkie oferowane usługi przeze Mnie wymienione są w załączniku 1, który jest częścią tego regulaminu.

8. Umowa – to umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Mną a Tobą lub Gościem, w oparciu o niniejszy regulamin.

9. Profil pracownika – jest to wpis w serwisie dokonany przez Ciebie, umożliwiający Tobie korzystanie z zasobów serwisu i zarządzanie usługami oferowanymi przeze Mnie. Profil pracownika pozwala Tobie po podaniu loginu i hasła, na modyfikacje ustawień prywatności. Profil pracownika pozwala Tobie na opublikowanie publicznie wybranych informacji dotyczących Ciebie samego, które chcesz zaprezentować w serwisie. Utworzenie profilu pracownika jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie go publicznie w serwisie, za wyjątkiem danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail.

10. Ustawienia Prywatności – jest to funkcjonalność konta, która pozwala Tobie na samodzielne zarządzanie usługami.

11. Formularz rejestracyjny – formularz, który wypełniasz Ty w celu założenia profilu pracownika.

12. Anonimowość profilu pracownika – oznacza, że Twój numer telefonu i adres e-mail nie będzie dostępny publicznie w serwisie.

13. Administrator – osoba wyznaczona przeze Mnie do administrowania serwisem. Nadzoruje ona przestrzeganie regulaminu przez Ciebie i Gości.

Rozdział II. OGÓLNE INFORMACJE.

1. Regulamin ten określa:

a) jakie prawa i obowiązki mam Ja, Ty i Gość, w związku ze świadczeniem usług,

b) kiedy i na jakiej zasadzie Moja odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną jest wyłączona,

c) w jaki sposób chronione są dane osobowe osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli Twoje dane.

2. Regulamin udostępniony jest przeze Mnie nieodpłatnie Tobie i każdemu Gościowi, na stronach serwisu internetowego aukcja-pracy.pl w zakładce: Regulamin. Ty i Goście powinniście zapoznać się z regulaminem przed zawarciem umowy.

3. Ja świadczę usługi zgodnie z regulaminem.

4. Ty oraz Goście jesteście zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu.

5. Ty oraz każdy Gość określacie samodzielnie z których usług chcecie skorzystać.

6. Ty oraz Goście nie możecie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Rozdział III. ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTROBICZNĄ.

1. Gość zawiera z Nami umowę o świadczenie usługi każdorazowo gdy skorzysta on z dowolnej usługi oferowanej przez serwis, która nie wymaga założenia i posiadania profilu pracownika.

2. Ty zawierasz z Nami umowę o świadczenie usług, gdy wypełnisz prawidłowo formularz rejestracyjny profilu pracownika i zaakceptujesz Nasz regulamin, poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

3. O prawidłowym wypełnieniu formularzu profilu pracownika mówimy gdy Ty podasz w nim wszystkie dane wymagane jako obowiązkowe, adres e-mail, numer telefonu, oraz zaakceptujesz niniejszy regulamin.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego profilu pracownika przez Ciebie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

a) dane które Ty podałeś Nam są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) Ty jesteś pełnoletni oraz posiadasz pełne prawa do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

5. Ty nie możesz ujawniać Nam swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Ty jesteś zobowiązany jednak podać Nam prawdziwe i kompletne dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres e-mail.

6. Ja, gdy otrzymam prawidłowo wypełniony przez Ciebie formularz rejestracyjny profilu pracownika, tworzę Twój profil pracownika. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłam Tobie e-mail potwierdzający założenie profilu pracownika. Zawiera on nadany Tobie losowo numer pracownika, login do logowania oraz link, który Ty musisz nacisnąć by potwierdzić rejestrację i aktywować Twój profil pracownika.

7. Ty akceptujesz to, że musisz posiadać i podać Mi, czynny adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Ty jesteś zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania adresu e-mail, czy numeru telefonu w przypadku ich zmiany.

8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Twoim profilem pracownika, jest on konieczny do kontaktowania się między Mną a Tobą. Nie jest on widoczny publicznie dla innych.

9. Ty uzyskujesz dostęp do utworzonego profilu pracownika za pomocą loginu czyli adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz hasła które wybrałeś przy rejestracji.

10. Ty zobowiązany jesteś nie ujawniać osobom trzecim Twojego loginu i hasła dostępu do Twojego profilu pracownika i Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ich ujawnieniem.

11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Rozdział IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ MNIE.

1. Aby korzystać z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Ciebie lub Gościa, połączenia internetowego oraz przeglądarki internetowej HTML, zainstalowanej w komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Przeglądarka powinna obsługiwać pliki cookies.

2. W celu korzystania z usług Ty lub Gość powinniście we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia, które umożliwi korzystanie z serwisu.

3. Ja rekomenduje Tobie i Gościom powzięcie niezbędnych kroków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka związanego z korzystaniem z sieci internet.

4. Ja rozpoczynam dostarczać usługi wybrane przez Gościa niezwłocznie, zaś usługi dla Ciebie nie później niż 3 dni robocze od momentu zawarcia umowy.

5. Ja nie świadczę Tobie oraz innym osobom fizycznym usług które są płatne. Usługi płatne oferowane przez serwis przeznaczone są tylko dla firm.

Rozdział V. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.

1. Ja zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób stały i nieprzerwany.

2. Ja mogę jednak przerwać na jakiś czas świadczenie usług gdy jest potrzeba przeprowadzenia prac konserwacyjnych serwisu, lub nastąpi awaria, której naprawa nie leży w Mojej gestii.

3. Ja mogę nie wykonywać usług dla Ciebie lub Gości, gdy łamiecie postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Gdy Ja zaprzestane lub odmówię Tobie wykonywania usług z przyczyn wynikających z postanowień tego regulaminu, to Ty nie powinieneś wnosić roszczeń z tego tytułu.

5. Ja mogę w sposób dowolny modyfikować oferowane przez siebie usługi, zawieszać je, zmieniać, dodawać nowe poprzez zmianę regulaminu.

6. Ja zastrzegam sobie prawo do modyfikowania serwisu, sposobu jego działania, funkcjonalności, czy wyglądu.

Rozdział VI. TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.

1. Ty korzystając z profilu pracownika i ustawień prywatności masz prawo zarządzać nimi, edytować dane które podałeś, lub usunąć dane które podałeś - kiedy tylko chcesz. Możesz to zrobić logując się na swoim profilu.

2. Ty udzielasz Mi pełnej, nieodpłatnej zgody oraz nieograniczonej licencji, na publiczne umieszczenie w serwisie swojego wizerunku, oraz danych które udostępniłeś na serwisie tj. zgadzasz się na ich: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

3. Twoje dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres e-mail, które nie będą prezentowane publicznie przeze Mnie, mogą być one przekazane Pracodawcy, gdy Ty wyrazisz na to zgodę. Zgodę wyrażasz na kilka sposobów przez: kliknięcie linku potwierdzającego zgodę w wiadomości e-mail, odznaczenie pola na naszej stronie, które jednoznacznie wskazuje jakiej czynności dokonujesz, oświadczenie wysłane drogą elektroniczną lub Twoją zgodę uzyskaną telefonicznie. Zgodę taką wyrażasz tylko na potrzeby jednej bieżącej rekrutacji (oferty zatrudnienia), którą od nas otrzymałeś. W ofercie zatrudnienia wskazany jest konkretny Pracodawca na rzecz, którego wyrażasz taką zgodę. Pracodawca ten po wyrażeniu Twojej zgody staje się Administratorem Twoich danych osobowych.

4. Ty i każdy Gość macie obowiązek informować Mnie, gdy posiadacie wiedzę na temat nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub działań bezprawnych wykonywanych przez innych.

5. Ja ma prawo usunąć Twój profil pracownika, gdy Ty umieszczasz w nim treści zabronione takie jak:

a) szkodliwe oprogramowanie,

b) treści uznane za: niezgodne z dobrymi obyczajami,

c) treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, należące do osób trzecich,

d) treści naruszające Moje dobre imię i interesy lub innych osób,

e) treści uznane za reklamę, promocję lub inne informacje o charakterze komercyjnym,

f) dane kontaktowe poza polami które są do tego przeznaczone tj. pole numer telefonu
i pole adres e-mail.

6. Jakiekolwiek inne działania mające na celu zdestabilizowanie prawidłowej pracy serwisu, bądź utrudnienie z jego korzystania są zabronione i skutkować będą usunięciem Twojego profilu pracownika, lub/i powiadomieniem organów ścigania w przypadku Gości.

7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek baz danych udostępnionych w serwisie.

8. Ty nie będziesz umieszczał: swoich danych kontaktowych, linków lub odnośników do innych stron internetowych, w miejscach i polach innych niż do tego przeznaczone, w celu umożliwienia kontaktu pracodawcy z Tobą bez Naszego pośrednictwa. W szczególności zabronione jest umieszczanie tych danych w profilu pracownika w polach:„ moje obecne stanowisko pracy”, „ informacje dodatkowe i zakres obowiązków (pole nieobowiązkowe)”. Uznane będzie to jako działanie na Naszą szkodę i skutkować będzie usunięciem Twojego profilu pracownika lub jego części.

9. Ty masz obowiązek zalogować się na Twój profil pracownika w serwisie nie rzadziej niż co 6 miesięcy i w razie potrzeby zaktualizować profil pracownika. Jeśli tego nie zrobisz ja mogę usunąć Twój profil pracownika.

 Rozdział VII. PŁATNOŚCI.

1. Usługi świadczone przeze Mnie na rzecz Ciebie, są nieodpłatne gdy Ty spełniasz łącznie wszystkie 3 warunki:

a) jesteś osobą fizyczną,

b) zarejestrowany jesteś jako pracownik, lub jesteś Gościem,

c) nie korzystasz z usług przewidzianych dla pracodawcy.

2. Usługi przewidziane dla pracodawcy o których mowa w pkt. 1c to usługi wymienione w załączniku nr 3. Usługi te są odpłatne, a korzystać z nich mogą osoby będące tylko pracodawcami niebędące jednocześnie konsumentami (osobami fizycznymi).

Rozdział VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z regulaminu przez każdą ze stron tj. przeze: Mnie, Ciebie lub Gościa, powoduje powstanie zobowiązania naprawienia szkód poniesionych przez drugą stronę, za wyjątkiem zdarzeń będących następstwem siły wyższej, niezależnej od nich.

2. W przypadku gdy Ja otrzymam wiarygodną informację o bezprawnym wykorzystywaniu danych przekazanych przez Ciebie, Ja zablokuje dostęp do tych danych i nie będę ponosić odpowiedzialności za ewentualną Twoją szkodę z tego tytułu.

3. Zablokowanie lub usunięcie Twojego profilu pracownika w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, nie może być powodem Twoich roszczeń wobec Mnie. Ja nie odpowiadam za szkody wynikające z tej sytuacji.

4. Pozostałe przesłanki które wyłączają Moją odpowiedzialność za ewentualne szkody: Twoje, Gości, czy innych osób trzecich to sytuacje:

a) w której nastąpiło przerwanie dostarczania usług przeze Mnie, ale Ja nie miałem na to wpływu: awaria, siła wyższa, zaniechania osób trzecich.

b) gdy Ty straciłeś dane na skutek: awarii, siły wyższej, zaniechania osób trzecich, lub samego siebie, ale nie wynikają one z Mojego zaniechania,

c) w sytuacji gdy Ty lub ktoś inny podaliście informacje nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne, wskutek czego Ty lub ktoś inny poniósł szkodę,

d) gdy ktokolwiek poniósł jakąkolwiek szkodę w związku z łamaniem lub nieprzestrzeganiem regulaminu przez Ciebie lub Gości,

e) gdy Ty lub Gość bezprawnie rozpowszechniacie treści naruszające prawa chronione lub dobra osób trzecich.

Rozdział IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Ty i Goście macie prawo do ochrony swojej prywatności przeze Mnie. Polityka Cookies i Polityka Prywatności serwisu jest dostępna w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Ja przetwarzam dane osobowe Twoje i Gości niezbędne do zawiązania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, kontaktu z Tobą, kształtowania treści, oraz w celu prawidłowej realizacji usług, określonych regulaminem. Dane osobowe Twoje i Gościa przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisów prawa.

3. Ja jestem administratorem danych osobowych i dochowam najwyższej staranności w ochronie Twoich danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Dane osobowe Twoje i Gościa przetwarzane są w celu świadczenia usług, o jakich mowa w regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych (czyli Ty) masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia usług.

4. W przypadku usługi, która polega na udostępnieniu numeru telefonu i adresu e-mail za Twoją zgodą (np. usługa „Poznajmy Się”), pracodawca zostaje również administratorem Twoich danych osobowych i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem we własnym zakresie.

5. Ty wyrażasz zgodę na przekazanie przeze Mnie Twoich danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail każdorazowo dla konkretnego jednego pracodawcy. Zgodę wyrażasz klikając link w wiadomości e-mail od Nas, lub odznaczając na naszej stronie odpowiednie pole. Pole to lub ten link jest wyraźnie oznaczony i jego opis jednoznacznie wskazuje na jaką czynność wyrażasz zgodę. Możliwe jest też przekazanie przez Ciebie tej zgody Nam w inny sposób tj. przez oświadczenie drogą elektroniczną (e-mail) lub ustnie w czasie rozmowy telefonicznej.

6. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za sposób wykorzystania, przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych przez pracodawcę o których mowa w pkt.4., oraz za szkody powstałe z tego tytułu.

7. Ty masz zawsze prawo nie wyrazić zgody na przekazanie Twoich danych kontaktowych konkretnemu pracodawcy bez podawania powodu. Nie musisz przy tym wykonywać żadnych działań. Wystarczy ,że zignorujesz wiadomość z tą prośbą od nas, a Twoje dane kontaktowe nie zostaną przekazane.

8. W każdej chwili możesz też cofnąć Twoją zgodę na przekazanie Twoich danych kontaktowych pracodawcy. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie na adres e-mail: cofam@aukcja-pracy.pl . Jeżeli do chwili otrzymania Twojego oświadczenia nie doszło jeszcze do przekazania Twoich danych kontaktowych, pracodawca ich nie otrzyma.

Rozdział X. POSTĘPOWANIE REKLAMCYJNE.

1. Ty lub Gość oraz każdy konsument macie prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług.

2. Reklamacja rozpatrywana jest przeze Mnie.

3. Aby uznać reklamację za złożoną w sposób prawidłowy powinna ona zawierać następujące elementy:

a) imię, nazwisko i adres e-mail Twoje lub Gościa,

b) nazwa adresata reklamacji,

c) co jest przedmiotem reklamacji,

d) opis okoliczności, które uzasadniają reklamację.

4. Reklamację można złożyć na trzy sposoby, za każdym razem w tytule wpisując słowo: „reklamacja”:

a) pocztą tradycyjną na adres: Lofoten sp. z o.o. ul. Świstacza 5/8 , 70-798 Szczecin,

b) pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce: KONTAKT link

c) pocztą elektroniczną na adres: reklamacja@aukcja-pracy.pl

5. Wszystkie reklamacje powinny być rozpatrzone przeze Mnie w terminie 14 dni, od ich otrzymania. Ty lub Gość otrzymacie odpowiedź na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Reklamacja, która została już raz rozpatrzona w oparciu o ten regulamin, nie będzie ponownie rozpatrywana.

Rozdział XI. KONTAKT ZE MNĄ.

Ty i Goście możecie kontaktować się ze Mną we wszystkich sprawach innych niż reklamacje na dwa sposoby:

a) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej w zakładce KONTAKT link

b) tradycyjną drogą pocztową na Mój adres tj. Lofoten sp. z o.o. ul. Świstacza 5/8 ,
70-798 Szczecin.

Rozdział XII. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Każda ze stron tj. Ja, Ty, czy Gość możemy rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Ty możesz rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając swój profil pracownika w dowolnym momencie, nawet po upływie 14 dni bez żadnych konsekwencji.

3. Gość może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przestając korzystać z serwisu.

4. Ja mogę rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, gdy Ty lub Gość:

a) umieszczacie w serwisie treści: nieprawdziwe, niezgodne z prawem, należące do osób trzecich, naruszające Moje interesy,

b) naruszacie regulamin,

c) nie jesteście aktywni w serwisie przez ostatnie 6 miesięcy, tj. brak logowania,

d) zlikwidujecie profil pracownika albo nie będzie możliwe kontaktowanie się z Wami za pomocą choćby jednego z kanałów, które podaliście przy rejestracji: adresu e-mail lub numeru telefonu,

e) korzystacie z serwisu w sposób inny niż ten do którego jest on przeznaczony,

f) umieszczacie treści, które budzą wątpliwości, czy nie służą one do naruszania dóbr osobistych osób trzecich, bądź Moich. Są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5. Jeśli Ty założysz profil pracownika powtórnie, po tym jak Ja usunąłem Twój profil pracownika za naruszenie regulaminu, to odmówię Tobie świadczenia usług tj. nie aktywuje konta, lub usunę je.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

2. Ja mam prawo z przyczyn wynikających z art. 4 tego rozdziału, zaprzestać lub zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną, informując o tym Ciebie lub Gościa w trybie przewidzianym w art. 3 tego rozdziału. Dotyczy to przyczyn innych niż te wskazane w Rozdziale XII art. 4.

3. Ja zamierzając zmienić regulamin, informuje Ciebie o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez wyraźną jasną informację na stronach serwisu. Obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia, w czasie którego ważny jest dotychczasowy stary regulamin. Początek obowiązywania nowego regulaminu jest wskazany w w/w komunikatach.

4. Ja daję sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu z poniżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a) obowiązek wynikający z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

b) zwiększenie bezpieczeństwa serwisu zarówno dla Ciebie i Gości. Co ma uniemożliwić korzystanie z serwisu, niezgodnie z przepisami lub regulaminem,

c) zmiana obowiązującego prawa,

d) postęp techniczny lub technologiczny, wymuszający zmiany w Naszych systemach,

e) zmiana Naszej: strategii firmy, polityki firmy lub modelu biznesowego.

5. Jeśli Ty lub Gość, nie akceptujecie nowego regulaminu, macie prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób opisany w Rozdziale XII art. 2 i 3.

6. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

8. Niezależnie od postanowień regulaminu istnieją możliwości skorzystania przez Ciebie lub Gościa z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.

B.

Załącznik nr 1

WYKAZ USŁUG DLA KONSUMENTÓW

I. Usługi dostępne dla Ciebie (osoba fizyczna)

Profil pracownika

Za pośrednictwem profilu pracownika, publikujesz swoje dane oraz korzystasz z aktualnie dostępnych funkcjonalności profilu. Celem posiadania profilu jest znalezienie lub zamiana pracodawcy. Jest on widoczny publicznie dla wszystkich Gości serwisu i prezentuje informacje o Tobie, celem wzbudzenia zainteresowania Twoją osobą. Zamieszczasz informacje o sobie, które dotyczą Twoich: kwalifikacji, doświadczenia i pozostałych atutów. Jak również wymagań jakie stawiasz przed nową pracą tj. wysokość wynagrodzenia brutto za 1 godzinę pracy i miejsce wykonywania pracy. Profil pracownika przedstawia Ciebie w sposób anonimowy. Oznacza to, że nie podajesz nigdzie: swojego imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia. Dane te nie są również znane Nam. Podajesz natomiast swój prawdziwy numer telefonu oraz adres e-mail, po to abyśmy mogli się z Tobą kontaktować. Adres e-mail i numer telefonu nie są widoczne publicznie na profilu pracownika i znamy je tylko My.

W momencie zainteresowania pracodawcy Twoim profilem możesz przyjąć wstępnie lub odrzucić jego propozycję pracy. Gdy przyjmujesz propozycję, musisz wyrazić dodatkowo zgodę na przekazanie pracodawcy Twojego numeru telefonu i adresu e-mail. To czy podpiszesz z pracodawcą umowę o pracę zależy tylko od Ciebie, a decyzję tą podejmujesz Ty spotykając się z nim osobiście, bez Naszego udziału i pośrednictwa. Pracodawca może zadać ci do 5 pytań, celem uzupełnienia wiedzy o Tobie. To czy odpowiesz na nie zależy tylko od Ciebie. Brak odpowiedzi skutkuje najczęściej wycofaniem propozycji pracy. Pytania te zadajemy Tobie my: telefonicznie lub poprzez e-mail i przekierowanie na odpowiednią podstronę w naszym serwisie. Możemy usunąć Twój profil pracownika gdy uznamy, że informacje które podałeś są nieprawdziwe.

Tworząc profil pracownika wypełniasz następujące dane:

1. Dane ukryte, które nie są widoczne publicznie na profilu:
a) numer telefonu tylko do kontaktu serwisu aukcja-pracy.pl z Tobą,
b) adres e-mail tylko do kontaktu serwisu aukcja-pracy.pl z Tobą.

2. Dane ogólnodostępne na Twoim profilu są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę:
a) Twoja płeć,
b) Twoje obywatelstwo,
c) Twój wiek w formie przedziału wiekowego,
d) stawka brutto na godzinę pracy w PLN jakiej oczekujesz od nowego pracodawcy,
e) czy szukasz pracy na pełen etat czy tylko dodatkowej,
f) branża/stanowisko w jakiej obecnie pracujesz,
g) nazwa stanowiska pracy ( Twoje obecne lub ostatnie) – należy wpisać ręcznie,
h) gdzie mieszkasz, wybierasz tylko miasto,
i) ile czasu pracujesz w obecnej firmie (w latach),
j) ile czasu pracujesz w obecnej branży (w latach),
k) znaczenie Twojej firmy w branży,
l) wielkość zatrudnienia w Twojej obecnej firmie,
m) zasięg działania Twojej obecnej firmy,
n) czy Twoja obecna firma jest prywatna czy państwowa,
o) długość okresu wypowiedzenia w obecnej firmie,
p) czy jesteś gotowy podjąć pracę w miejscowościach pobliskich (codzienny dojazd do pracy z obecnej miejscowości),
r) czy gotowy jesteś przeprowadzić się do innej miejscowości w Polsce lub zagranicą,
s) Twoje wykształcenie,
t) czy masz prawo jazdy i jakie kategorie,
u) jakie języki obce znasz,
w) informacje dodatkowe i zakres obowiązków nie ujęte wcześniej, a ważne z Twojego punktu widzenia dla przyszłego pracodawcy ( pole nieobowiązkowe).

II. Usługi dostępne dla Ciebie i Gości.

1. Przeglądanie stron serwisu.
2. Inne usługi - niewymienione w regulaminie, świadczone są przez Nas na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

III. Informacje dodatkowe do wykaz usług dla konsumentów.

Wykaz usług dla Konsumentów obowiązuje bezterminowo począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Może on zostać zmieniony za wypowiedzeniem, w sposób przewidziany w regulaminie dla konsumentów. 

C.

Załącznik nr 2

POLITYKA COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONSUMENTÓW

I. Definicje

akcja-pracy.pl, aukcjapracy.pl, my, nasz, nasze, nasza, serwis, serwisu, portal, portalu – Lofoten sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świstacza 5/8, 70-798 Szczecin.

Profil Pracownika – wszystkie funkcjonalności portalu umożliwiające wykonanie ustawień przez Użytkownika oraz zapisanie przez niego danych w serwisie aukcja-pracy.pl. Utworzenie Profilu Pracownika oznacza Twoją zgodę na publiczną publikację Twoich danych osobowych dotyczących: dotychczasowej kariery zawodowej, edukacji i innych umiejętności na które wskazałeś wypełniając kwestionariusz. Publicznej publikacji nie podlega tylko Twój: numer telefonu i adres e-mail pracownika.

Pracodawca – firma, która zamierza zatrudnić Pracownika, który umieścił swój profil w serwisie aukcja-pracy.pl.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych w ramach serwisu aukcja-pracy.pl lub aukcjapracy.pl należący do Lofoten sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawienia prywatności – oznaczają to, że każdy Użytkownik może korzystać z usług portalu dokonując wyborów dotyczących jego prywatności według swoich preferencji, zarządzać i modyfikować ich zakres samodzielnie.

Użytkownik, Ciebie, Ty, Twój, Twoją, Tobą, Tobie, Swój – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Profil Pracownika i korzysta z usług oferowanych przez Lofoten sp. z o.o. w portalu.

Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Lofoten sp. z o.o. w Serwisach, które nie wymagają założenia Profilu Pracownika.

Opublikować publicznie – oznacza, że zamieszczasz swój Profil Pracownika na stronach serwisu, w taki sposób, że każda inna osoba odwiedzająca serwis ma dostęp do informacji, które zamieściłeś na swoim Profilu Pracownika. Jedyne dane, które nie będą publikowane publicznie to Twój: numer telefonu i adres e-mail.

Cookies - to pliki tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, aby przechowywać informacje służące Nam do zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie na portalu.

W polityce prywatności i polityce cookies używane są też inne definicje, które opisane zostały w Regulaminie dla osób fizycznych.

II. POLITYKA COOKIES.

1. Cookies jakie rodzaje?

Używamy plików cookies, które są ustawiane przez serwery internetowe obce np.: Google Analitycs, Yandex Metrica. Część cookies działa tylko do czasu zamknięcia pojedynczej sesji do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Inne cookies mają charakter trwały i mogą pozostać zapisane w Twojej przeglądarce do czasu aż wyczyścisz historie przeglądania.

Cookies zbierają informację o Użytkowniku Naszego serwisu. Dzięki cookies wiemy jakie działania podejmujesz na naszym portalu, jakie strony przeglądasz, w co klikasz, co wpisujesz, jak długo wykonujesz poszczególne czynności. Dowiadujemy się też: z jakiej przeglądarki korzystasz, jakie masz zainstalowane plug-in, jaką masz strefę czasową, lokalizację, numer id, rozmiar ekranu, czy korzystasz z komputera czy z telefonu i inne konfiguracje.

2. Dlaczego używamy cookies?

a) Usługi dla Ciebie przy których cookies są potrzebne – Są one potrzebne abyś Ty po zalogowaniu się na Swój profil, miał dostęp do podstron, które są dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika. Dzięki cookies możesz przechodzić płynnie pomiędzy różnymi podstronami, bez konieczności logowania za każdym razem.

b) Optymalizacja i bezpieczeństwo systemu informatycznego – Chcemy cały czas ulepszać, optymalizować i zapewniać Tobie najwyższy poziom bezpieczeństwa naszego serwisu. Aby to czynić potrzebujemy danych o tym jakie działania Ty podejmujesz na naszej stronie, co sprawia Tobie największą trudność, lub co dla Ciebie jest najmniej interesujące itp. Ponadto monitorujemy system w ten sposób, aby zapewnić jego bezpieczeństwo.

c) Mierzenie ilości wizyt Twoich i innych Gości - Używamy cookies do zliczania ilości wizyt w naszym serwisie. Chcemy wiedzieć z jakich usług najczęściej korzystają nasi Użytkownicy, aby móc zaoferować im w przyszłości jeszcze lepsze usługi dostosowane do ich preferencji.

3. Zarządzanie cookies.

Ty możesz samodzielnie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies konfigurując lub ustawiając w odpowiedni sposób Swoją przeglądarkę internetową. W sekcji „pomoc” w „menu” większości przeglądarek internetowych znajdują się szczegółowe informacje jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć te dotychczas zapisane cookies, jak zablokować działanie cookies, jak żądać powiadomienia o zapisaniu nowego cookies.

Odrzucenie zapisywania cookies może spowodować ograniczenie możliwości skorzystania z pewnych naszych usług, lub uniemożliwić skorzystanie z nich w całości.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Administrator Twoich danych osobowych i sposób kontaktu z nami.

Lofoten sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych gdy korzystasz z serwisu: aukcja-pracy.pl lub aukcjapracy.pl. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami na dwa sposoby, jeśli masz pytania odnośnie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujących Tobie praw itp.

a) za pomocą formularza kontaktowego

b) wysyłając e-mail na adres: cofam@aukcja-pracy.pl

2. Które dane osobowe przetwarzamy i dlaczego to robimy?

Świadczymy różne inne usługi dla Ciebie i Gości. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które dane osobowe przetwarzamy w zależności od tego czy korzystasz z naszych usług jako Użytkownik czy Gość.

a) Założenie Profilu Pracownika w serwisie.

Przetwarzamy wszystkie dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym: „załóż profil pracownika”, czyli: numer telefonu i adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dodatkowo przetwarzamy wszystkie inne informacje o Tobie, które opublikowałeś publicznie na stronach serwisu zakładając Profil Pracownika.

Profil pracownika zakładasz anonimowo. Oznacza to, że my nie chcemy przetwarzać ani żebyś podawał nam (na żadnym etapie korzystania z tej usługi): Swojego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, dokładnej nazwy obecnego pracodawcy, dokładnej daty urodzenia. Podawanie w/w danych osobowych w Profilu pracownika jest zabronione. Jeżeli Ty umieścisz w/w dane osobowe w którymkolwiek polu Profilu Pracownika powinieneś być świadomy, że publikujesz te dane publicznie i każdy będzie mógł mieć do nich wgląd. Dane te umieszczasz na własną odpowiedzialność, a my jako administrator rościmy sobie prawo do ich usunięcia i nie odpowiadamy za szkody jakie poniesiesz z tego tytułu.

Celem założenia Profilu Pracownika jest znalezienie nowego Pracodawcy. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy między Tobą a Nami. Abyś miał szanse otrzymać propozycję zatrudnienia od Pracodawcy, konieczne jest przez Nas przetwarzanie w/w danych osobowych.

Chcemy abyś Ty był świadomy, że zakładając Profil Pracownika zgadzasz się na publiczne opublikowanie na stronach serwisu, informacji o Tobie, które w nim wpisałeś podczas rejestracji lub edycji w późniejszym czasie. Jeżeli nie chcesz publikować tych danych publicznie nie zakładaj Profilu Pracownika.

Twoje dane osobowe, które będą publikowane publicznie to następujące informacje:

 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • przybliżony wiek (w postaci 5 letniego przedziału wiekowego),
 • ile chcesz zarabiać brutto na godzinę pracy,
 • w jakim wymiarze czasowym szukasz pracy,
 • w jakiej branży i na jakim stanowisku pracujesz,
 • w jakim mieście (lub pobliżu) mieszkasz,
 • jak długi staż pracy posiadasz zarówno w branży której pracujesz jaki i obecnej firmie w której jesteś zatrudniony,
 • jakie znaczenie na rynku ma firma w której obecnie pracujesz,
 • jak dużą wielkość zatrudnienia ma Twoja obecna firma, w której pracujesz,
 • jaki zasięg rynkowy ma Twoja obecna firma,
 • czy Twój obecny Pracodawca to firma prywatna czy państwowa,
 • jak długi okres wypowiedzenia obowiązuje Ciebie względem Pracodawcy,
 • czy Ty jesteś gotowy dojeżdżać do pracy do miejscowości sąsiednich,
 • czy Ty jesteś gotowy przeprowadzić się do innego miasta w związku z podjęciem nowej pracy,
 • jakie masz wykształcenie,
 • czy masz prawo jazdy i jakie kategorie,
 • jakie znasz języki,
 • informacje dodatkowe – to wszelkie inne informacje, które Ty umieścisz o sobie w tym polu formularza. Chcemy abyś był świadomy, że to co tu wpiszesz będzie widoczne dla każdego kto odwiedza nasz serwis, gdyż publikujesz to publicznie.

Twoje dane osobowe, które nie będą publikowane publicznie na stronach portalu to: Twój numer telefonu i Twój adres e-mail. Dane te przetwarzamy po to abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, gdy jakiś Pracodawca będzie zainteresowany zatrudnieniem Ciebie. Te dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu Pracodawcy, do chwili aż sam nie wyrazisz na to zgody.

Wygląda to w ten sposób ,że Pracodawca składa Tobie ofertę pracy za naszym pośrednictwem nie znając Twoich danych kontaktowych. Dopiero gdy otrzymasz taką kompletną ofertę pracy, która zawiera informację kto chce Ciebie zatrudnić i na jakich warunkach, podejmujesz decyzję czy chcesz abyśmy przekazali Pracodawcy Twoje dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres e-mail. Odbywa się to poprzez zaznaczenie wyraźnej i jednoznacznej informacji (zgody): „ptaszkiem” w formularzu oferty do której link otrzymasz na swój adres e-mail.

Jeżeli nie chcesz abyśmy przekazali Pracodawcy (który złożył Tobie ofertę pracy) Twoje dane kontaktowe, nie musisz podejmować żadnych działań wystarczy zignorować ofertę, a Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane pracodawcy.

Możesz również cofnąć zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych pracodawcy wysyłając e-mail na adres: cofam@aukcja-pracy.pl., w treści wpisując informację „cofam zgodę” Nie przekażemy wtedy Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to już do tej pory.

Podanie większości danych jest warunkiem skorzystania z usługi i funkcjonalności Profilu Pracownika. Pola, które nie są obowiązkowe zostały oznaczone w formularzu rejestracyjnym i Ty nie musisz ich wypełniać ani podawać. Konsekwencją niepodania danych obowiązkowych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi Profil Pracownika dla Ciebie.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Usługi niewymagające założenia Profilu Pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe Twoje lub Gościa w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takie jak aktywność w serwisie czyli dane, które dotyczą oglądanych przez Ciebie lub Gościa podstron portalu i ofert pracowników, oraz dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Wykonujemy to w celu udoskonalenia działania serwisu pod względem jego funkcjonalności i użyteczności dla Ciebie i Gości.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Rozpatrywanie reklamacji i inna korespondencja przysłana do nas przez Ciebie lub Gościa.

Przetwarzamy część danych osobowych podanych przez Ciebie w Profilu Pracownika, jak również pozostałe dane dotyczące korzystania z naszych usług, oraz inne dane, które podałeś Ty lub Gość w korespondencji do nas w tym załączniki które przysłałeś.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnego wizerunku portalu.

4. Co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, gdy założysz Profil Pracownika lub skorzystasz z usług jako Gość?

Twoje dane osobowe są przechowywane przez nasz serwis z zachowaniem najwyższej staranności i zasad bezpieczeństwa. Aby ją zapewnić korzystamy z certyfikatu bezpieczeństwa SSL Certum wydanego przez Polską firmę: Unizeto Technologies S.A. Ponadto powierzamy dane osobowe firmie: dhosting.pl sp. z o.o., gdyż korzystamy z ich hostingu. Hosting ten spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa stawiane przez RODO.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym odbiorcom:

a) Pracodawcy - Twoje dane osobowe kontaktowe: adres e mail i numer telefonu mogą zostać przekazane Pracodawcy jeśli Ty wyrazisz Nam na to zgodę przyjmując ofertę pracy, jaką składa Tobie Pracodawca i zaznaczając pole ze zgodą na tą czynność. Za każdym razem wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych jednemu konkretnemu Pracodawcy, który akurat złożył Tobie ofertę pracy. Od tej chwili również Pracodawca staje się administratorem Twoich danych osobowych. Nie odpowiadamy za sposób w jaki Pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Ponadto Pracodawca korzysta z Twoich danych osobowych, które opublikowałeś publicznie na naszym portalu.

b) Dostawcy usług - Twoje dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu portalu. Dostawcy usług sami określają cele i sposoby przetwarzania danych, bądź robią to na nasze polecenie. Do naszych dostawców usług należą:
dhosting.pl sp. z o.o. - w zakresie: hostingu, wysłania i odbioru wiadomości e-mail.
Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) w zakresie efektywności kampanii reklamowych i zarządzania kampaniami reklamowymi,
Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) – w zakresie mierzenia ruchu na stronie internetowej, raportowania o błędach aplikacji,
Unizeto Technologies S.A - w zakresie szyfrowania danych certyfikat SSL,

c) Administrator - jednorazowo korzystamy z różnych dostawców, którzy przeprowadzają dla nas prace, gdy nastąpi np. awaria serwisu lub potrzeba jego przebudowy. Działają oni wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Uzyskują oni chwilowy i jednorazowy dostęp do systemu w którym znajdują się dane osobowe. Nie współpracujemy z zadymi firmami tego typu dostawcami na stałe.

Możesz poprosić Nas o przekazanie kopii standardowych klauzul umownych kierując pytanie na dwa sposoby wskazane w punkcie 2 Polityki Prywatności.

d) Organy państwowe - Twoje dane osobowe zostaną przekazane, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

e) Goście - Twoje dane osobowe, które opublikowałeś publicznie na portalu, są dostępne dla każdego Gościa który odwiedzi nasz serwis. Nie odpowiadamy za sposób w jaki Gość wykorzysta informacje lub dane osobowe, które są umieściłeś publicznie na naszym portalu. Sam decydujesz o tym jakie informacje o Tobie będą widoczne na naszej stronie internetowej wypełniając formularz „załóż profil pracownika”.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które podałeś w profilu pracownika są przechowywane tylko do momentu gdy posiadasz profil pracownika w serwisie. Z chwilą gdy sam usuniesz swój profil lub nas o to poprosisz, Twoje dane zostaną trwale usunięte nie będą przez nas przetwarzane. Możesz usunąć swój profil pracownika w dowolnej chwili lub skontaktować się z nami abyśmy zrobili to za Ciebie.

Twoje dane osobowe, które podajesz gdy składasz reklamację lub piszesz do nas wiadomość są przechowywane przez maksymalnie 5 lat, lub okres krótszy gdy nie wymaga tego waga sprawy.

Dane osobowe Gości są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Więcej szczegółów na ten temat w Polityce Cookies w punkcie II.

7. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Poniżej prezentujemy Twoje prawa, które możesz realizować zgłaszając do nas żądanie przez [formularz kontaktowy]. lub wysyłając e mail na adres: cofam@aukcja-pracy.pl

a) Prawo do cofnięcia zgody - Możesz cofnąć każdą zgodę, jaką udzieliłeś w chwili rejestracji do serwisu, edycji profilu pracownika oraz podczas korzystania z innych usług i funkcjonalności które oferuje serwis. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonaliśmy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie wiąże się żadnymi negatywnymi dla Ciebie konsekwencji. Może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z usługi lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Profil Pracownika). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - W każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw co do wykorzystywania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. dane statystyczne korzystania z funkcjonalności w celu poprawy funkcjonalności serwisu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec których wykorzystania wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - Masz ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Profilu Pracownika. Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych, gdy:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były wcześniej przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały wcześniej zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach statystycznych korzystania z Serwisu , bądź badania satysfakcji, a
 • sprzeciw ten został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z naruszaniem prawa.

Mimo, że Ty żądasz usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które przekazujesz nam przysyłając do nas korespondencję. Zachowujemy dane te dla celów rozpatrywania skarg, reklamacji i innych roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Gdy Ty zgłosisz do nas takie żądanie, to do chwili gdy je rozpatrzymy uniemożliwimy Tobie możliwość korzystania z części funkcjonalności lub usług, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych objętych tym żądaniem. Nie będziemy wysłać żadnych komunikatów do Ciebie za wyjątkiem odpowiedzi na Twoje żądanie.

Masz prawo do żądać ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych gdy:

 • wskazujesz na nieprawidłowość Twoich danych osobowych.
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a TY zażądasz ograniczenia ich wykorzystania, zamiast ich usunięcia;
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla nas do celów, dla których je zbieraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie abyś mógł dochodzić swoich roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – w tej sytuacji ograniczmy ich przetwarzanie w czasie potrzebnym nam do podjęcia przez nas decyzji czy ochrona Twoich praw, jest ważniejsza od interesów i działań które realizujemy, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO

e) Prawo dostępu do danych - Masz prawo żądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak to masz prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać jaki jest cel przetwarzania tych informacji, kategorie przetwarzanych danych osobowych, o tym kim są odbiorcy lub kategorie odbiorców tych danych, jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych lub jakie są kryteria ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Tobie na mocy RODO, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

f) Prawo do sprostowania danych - Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które Ty nam przekazałeś. Możesz to zrobić logując się na Swój profil pracownika, gdzie jako login podajesz Twój adres e-mail, który podałeś nam przy rejestracji. Po zalogowaniu w panelu administracyjnym Twojego profilu, możesz edytować każdą kategorię Twoich danych osobowych (za wyjątkiem adresu e-mail). Możesz również trwale usunąć cały profil pracownika (prawo do zapomnienia) i od tej chwili Twoje dane osobowe zawarte na profilu nie będą już przez nas przetwarzane.

Masz prawo żądać abyśmy to my sprostowali Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, lub uzupełnili Twoje dane osobowe w przypadku gdy są niekompletne.
Podstawa prawna: art. 16 RODO

g) Prawo do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś i przesłać je je do innego administratora danych osobowych którego Ty wybierzesz. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe zostały przez nas wysłane bezpośrednio administratorowi którego wskażesz, jeżeli jest to technicznie możliwe. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe zostaną wysłane w formie pliku csv, który jest powszechnie używany i nadaje się do odczytu maszynowego.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

h) Jaki mamy czas na spełnienie Twoich żądań? - Każde Twoje w/w żądanie staramy się spełnić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania żądania. Może się zdarzyć sytuacja, że ze względu na skomplikowany charakter Twojego żądania, potrzebować będziemy czasu dłuższego niż 1 miesiąc. O takiej sytuacji zostaniesz jednak poinformowany przez nas przed upływem pierwszego miesiąca, a czas ten może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy od dnia złożenia żądania. Mając na uwadze ograniczenia techniczne informujemy Ciebie, że potrzebujemy nawet do 24h na aktualizację Twoich danych osobowych w naszych systemach informatycznych, od chwili zmiany Twoich ustawień.

i) Skargi, zapytania i wnioski - Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski, które dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Tobie praw. Jeśli Ty uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne przysługujące Tobie prawa na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przechowywane przez nasz serwis z zachowaniem najwyższej staranności i zasad bezpieczeństwa. Aby ją zapewnić korzystamy z certyfikatu bezpieczeństwa SSL Certum wydanego przez Polską firmę: Unizeto Technologies S.A. Ponadto korzystamy z hostingu firmy: dhosting.pl sp. z o.o., który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa stawiane przez RODO.

IV. Informacje dodatkowe do Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

1. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności lub Polityki Cookies poinformujemy Ciebie o takim zdarzeniu. Odbywać się to może za pośrednictwem stosownej informacji na stronie głównej naszego serwisu lub wyślemy Tobie taką informację na adres e-mail.

2. Polityka prywatności i Polityka Cookies są uzupełnieniem i integralną częścią Regulaminu dla osób fizycznych. Nie ograniczają one też żadnych praw wynikających z Regulaminu dla osób fizycznych.

3. Polityka Prywatności i Polityka Cookies obowiązują od 1 września 2018 roku.

4. Lofoten sp. z o.o., jako właściciel portalu Aukcja-pracy.pl, czyni wszelkie starania, w celu ochrony prywatności osób korzystających z jej portalu. Polityka Prywatności i Polityka Cookies zostaje przyjęta po to, aby przedstawić Tobie kompletne informacje i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe gdy korzystasz z naszych usług oraz jakie masz w związku tym prawa.

D.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl, dla osób nie będących konsumentami - firm.

Rozdział I. DEFINICJE.

1. Usługodawca – Lofoten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Świstacza 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000711969, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 955-245-06-51; Regon: 36912519300000; Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) nr 18105.

2. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.aukcja-pracy.pl i www.aukcjapracy.pl prowadzony przez Usługodawcę.

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl.

4. Usługobiorca, Pracodawca – to osoba nie będąca konsumentem, czyli w szczególności: osoby prawne, spółki, fundacje, stowarzyszenia, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na rzecz których Usługodawca świadczy zarówno bezpłatne jak i płatne usługi oferowane po akceptacji niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik – to pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez serwis na potrzeby firmy, którą reprezentuje.

6. Usługa – to każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodna z tym regulaminem. Wszystkie oferowane usługi przez Usługodawcę wymienione są w załączniku nr 3, który jest częścią tego Regulaminu.

7. Umowa – to umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w oparciu o niniejszy regulamin.

8. Konto – jest to wpis w serwisie dokonany przez Usługobiorcę, umożliwiający jemu korzystanie z zasobów serwisu i zarządzanie usługami.

9. Profil pracownika – jest to funkcjonalność, która pozawala Pracownikom na umieszczanie wybranych informacji dotyczących ich samych, które chcą zaprezentować w serwisie, celem znalezienia Pracodawcy.

10. Pracownik, Kandydat – to osoba fizyczna, która zamieszcza w serwisie informacje o sobie samym w postaci profilu pracownika.

11. Formularz rejestracyjny – formularz, który wypełnia Usługobiorca w celu założenia konta.

12. Subskrypcja – okres czasu na jaki Usługodawca udostępnia Usługobiorcy, możliwość składania nielimitowanej ilości ofert zatrudnienia do pracowników z bazy. Oferty zatrudnienia Usługobiorca składa za pośrednictwem Usługodawcy. Subskrypcja jest płatana według cennika.

13. Baza – jest to baza pracowników dostępna w serwisie aukcja-pracy.pl

14. Oferta zatrudnienia – jest to oferta składana przez Usługobiorcę jednemu konkretnemu Pracownikowi z bazy. Zawiera ona wszystkie wszystkie i kompletne informacje, które są oznaczone jako wymagane przez serwis.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Regulamin ten określa:
a) jakie prawa i obowiązki mają: Usługodawca, Usługobiorca, w związku z świadczeniem usług,
b) kiedy i na jakiej zasadzie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną jest wyłączona.

2. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom i Użytkownikom, na stronach serwisu internetowego aukcja-pracy.pl w zakładce regulamin. Każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z regulaminem przed zawarciem umowy.

3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem.

4. Usługodawca świadczy usługi w sposób przewidziany przez własną politykę firmy.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

Rozdział III. ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili gdy, Usługobiorca dokona płatności za którąkolwiek płatną usługę zgodnie z cennikiem określonym przez Usługodawcę oraz zaakceptuje niniejszy regulamin.

2. Usługobiorca akceptuje sposób dokonania płatności wskazany przez Usługodawcę, jej wysokość oraz termin.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu wykonania usługi na jak najwyższym poziomie.

4. Strony umowy wyłączają całkowicie przepisy dotyczące rękojmi za wady zgodnie z Art. 558 § 1 KC.

5. Usługodawca może odmówić wykonanie usługi na rzecz Usługobiorcy bez podawania przyczyny.

6. Usługobiorca oświadcza, że akceptuje zapisy tego regulaminu i nie będzie wnosić roszczeń z tego tytułu.

7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku usług bezpłatnych, lub na czas określony w przypadku płatnej subskrypcji.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY.

1. Usługodawca może nie wykonywać usług dla Usługobiorców, gdy łamią oni postanowienia niniejszego regulaminu lub nie jest to w interesie gospodarczym Usługodawcy.

2. Gdy Usługodawca zaprzestanie lub odmówi wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy z przyczyn wynikających z postanowień tego regulaminu, to Usługobiorca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

3. Usługodawca może w sposób dowolny modyfikować oferowane przez siebie usługi, zawieszać je, zmieniać, dodawać nowe; poprzez zmianę regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania serwisu, sposobu jego działania, funkcjonalności, czy wyglądu.

5. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Pracownika.

6. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie usługi w sposób niezadowalający dla Usługobiorcy, gdy po zakończeniu usługi pracownik nie wyraża chęci podjęcia współpracy, zatrudnienia czy spotkania się z Usługobiorcą.

Rozdział V. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW.

1. Usługobiorcy mają obowiązek informować Usługodawcę, gdy posiadają wiedzę na temat nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub działań bezprawnych wykonywanych przez innych użytkowników.

2. Administrator ma prawo usunąć konto Usługobiorcy, gdy umieszcza on treści zabronione takie jak:
a) szkodliwe oprogramowanie,
b) treści uznane za: niezgodne z dobrymi obyczajami,
c) treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, należące do osób trzecich,
d) treści naruszające dobre imię i interesy Usługodawcy lub innych osób,
e) treści uznane za reklamę, promocję lub inne informacje o charakterze komercyjnym.

3. Jakiekolwiek inne działania mające na celu zdestabilizowanie prawidłowej pracy serwisu, bądź utrudnienie z jego korzystania są zabronione i skutkować będą usunięciem konta Usługobiorcy, lub/i powiadomieniem organów ścigania.

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek baz danych udostępnionych w serwisie.

5. Gdy Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy dane osobowe Pracownika tj. numer telefonu i adres e-mail, powinien te dane przetwarzać zgodnie z przepisami i zasadami RODO. Pracownik wyraża taką zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tylko w zakresie jednej bieżącej przedstawionej mu oferty zatrudnienia (rekrutacji), na rzecz jednego konkretnego wymienionego w tej ofercie Pracodawcy. Wykorzystywanie tych danych w inny sposób jest zabronione i odbywa się na odpowiedzialność Usługobiorcy, który staje się administratorem danych osobowych pracownika.

Rozdział VI. PŁATNOŚCI.

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są odpłatne według cennika , który jest w załączniku nr 3 do tego regulaminu.

2. Z usług płatnych korzystać mogą tylko osoby niebędące konsumentami.

3. Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT w formie elektronicznej i przesyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w polu do kontaktu, a Usługobiorca akceptuje taką formę otrzymania dowodu księgowego.

4. Usługobiorca za usługi płaci z góry chyba, że strony postanowią inaczej w oddzielnej umowie.

5. Usługodawca nie zwraca Usługobiorcy wniesionych przez niego opłat za usługi, które nie przyniosły jemu oczekiwanego rezultatu.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Rozdział VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z regulaminu przez Usługobiorcę, zobowiązuje go do naprawienia szkód poniesionych przez Usługodawcę.

2. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym wykorzystywaniu danych przekazanych przez Usługobiorcę, Usługodawca zablokuje dostęp do tych danych i nie poniesie odpowiedzialności za ewentualną szkodę Usługobiorcy z tego tytułu.

3. Zablokowanie lub usunięcie konta Usługobiorcy w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, nie może być powodem roszczeń wobec Usługodawcy. Nie odpowiada on za szkody wynikające z tej sytuacji.

4. Pozostałe przesłanki, które wyłączają z odpowiedzialności Usługodawcę za ewentualne szkody Usługobiorców to sytuacje:
a) w której nastąpiło przerwanie dostarczania usług przez Usługodawcę, ale nie miał on na to wpływu: awaria, siła wyższa, zaniechania osób trzecich,
b) gdy Usługodawca stracił dane na skutek: awarii, siły wyższej, zaniechania osób trzecich, lub samego siebie, ale nie wynikają one z zaniechania Usługodawcy,
c) w sytuacji gdy Pracownik podał informacje nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne, wskutek czego Usługobiorca poniósł szkodę,
d) gdy ktokolwiek poniósł szkodę w związku z łamaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników, bądź Usługobiorców,
e) gdy Użytkownik lub Usługobiorca bezprawnie rozpowszechnia treści naruszające prawa chronione lub dobra osób trzecich.

Rozdział VIII. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ.

1. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą na dwa sposoby:
a) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej w zakładce KONTAKT, bezpośredni adres www.aukcja-pracy.pl/kontakt lub formularz kontaktowy
b) tradycyjną drogą pocztową na adres Usługodawcy tj. Lofoten sp. z o.o. ul. Świstacza 5/8 , 70-798 Szczecin,

Rozdział IX. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Usługobiorca nie może rozwiązać lub odstąpić od umowy na usługę za którą dokonał płatności.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usług bezpłatnych lub usunąć swoje konto w serwisie w dowolnej chwili.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, gdy Usługobiorca:

a) umieszcza w serwisie treści: nieprawdziwe, niezgodne z prawem, należące do osób trzecich, naruszające interesy Usługodawcy,
b) narusza regulamin,
c) zlikwiduje on albo nie będzie możliwe kontaktowanie się z nim za pomocą choćby jednego z kanałów, które podał przy rejestracji: adresu e-mail lub numeru telefonu.
d) korzysta z serwisu w sposób inny niż ten do którego jest on przeznaczony,
e) umieszcza treści, które budzą wątpliwości, czy nie służą one do naruszania dóbr osobistych osób trzecich, bądź Usługodawcy. Są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

4. Jeśli Usługobiorca zakłada konto powtórnie, po tym jak Usługodawca usunął jego konto za naruszenie regulaminu to Usługodawca odmówi Usługobiorcy świadczenia usług tj. nie aktywuje konta, lub usunie je.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 4 grudnia 2018 roku i może zostać zmieniony w dowolnym terminie, bez okresu wypowiedzenia.

2. Usługodawca ma prawo zaprzestać lub zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie.

3. Usługodawca rości sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu i cennika usług w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia. Za aktualny regulamin i cennik dla Usługobiorcy przyjmuje się ten, który obowiązywał w chwili (w dniu) zawarcia umowy i dokonania płatności za każdą pojedynczą płatną usługę lub subskrypcję.

4. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.

E.

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG I CENNIK DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

I. USŁUGI I ICH CENNIK.

1. Usługą świadczoną w ramach płatnej subskrypcji jest możliwość złożenia jednej oferty zatrudnienia, jednemu konkretnemu Pracownikowi z bazy.

a) Płatna subskrypcja usługi zawierana jest jednorazowo na czas jednej konkretnej rekrutacji, od chwili wniesienia opłaty:

 • w cenie 19,99 zł netto + 23% VAT (24,59 zł brutto)

b) Usługobiorca korzysta z płatnej subskrypcji w następujący sposób:

Krok 1 „Wyszukaj pracownika” – Usługobiorca samodzielnie wyszukuje w bazie kandydatów na pracownika.

Krok 2 „Złóż ofertę pracownikowi”. Usługobiorca składa ofertę zatrudnienia każdemu konkretnemu kandydatowi z bazy oddzielnie, podając:

 • jaką stawkę za godzinę pracy brutto w zł oferuje pracownikowi, minimum 14 zł.
 • jakie świadczenia i bonusy pozapłacowe oferuje pracownikowi,
 • rodzaj oferowanej umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • na jaki czas będzie umowa - określony (ile czasu) czy nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy (np. 100% etatu),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • nazwę stanowiska pracy jaką oferuje pracownikowi,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • ewentualne informacje dodatkowe.

Usługobiorca może dodatkowo zadać 5 pytań dodatkowych do Pracownika. Pracownik ma prawo nie odpowiedzieć na zadane pytania.
Usługa kończy się jedną z dwóch wiadomości e-mail:

Status pozytywny – Pracownik przyjmuje wstępnie ofertę Usługobiorcy. Pracownik zgadza się na przekazanie danych kontaktowych Usługobiorcy tj. numeru telefonu i adresu e-mail, dla celów jednej bieżącej rekrutacji. Zgodę tą Pracownik wyraża zaznaczając odpowiednie pole, zgodnie z RODO. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy numer telefonu i adres e-mail Pracownika. Usługodawca nie odpowiada za sytuację, w której Usługobiorca nie może skontaktować się z Pracownikiem za pomocą przekazanych mu danych kontaktowych.

Status negatywny – pracownik odrzuca ofertę Usługobiorcy i nie zgadza się na przekazanie swoich danych kontaktowych. Rekrutacja zostaje zakończona.

Jedna płatna subskrypcja może być wykorzystywana tylko przez jednego użytkownika.

2. Usługi bezpłatne to: przeglądanie stron serwisu, oraz założenie konta Pracodawcy.

3. Ten wykaz usług i cen dla osób nie będących konsumentami, jest integralną częścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl, dla osób nie będących konsumentami – firm.

4. Ten wykaz usług i cen obowiązuje od 11 kwietnia 2019 roku, a Usługodawca zastrzega sobie prawo jego zmiany w dowolnym terminie.

KONIEC

  Załóż profil za darmo

  Szukaj pracownika

 

 


Archiwalne (nieaktualne, obowiązujące do 3 grudnia 2018r.):

D.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl, dla osób nie będących konsumentami - firm.

Rozdział I. DEFINICJE.

1. Usługodawca – Lofoten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Świstacza 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000711969, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 955-245-06-51; Regon: 36912519300000; Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) nr 18105.

2. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.aukcja-pracy.pl i www.aukcjapracy.pl prowadzony przez Usługodawcę.

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl.

4. Usługobiorca, Pracodawca – to osoba nie będąca konsumentem, czyli w szczególności: osoby prawne, spółki, fundacje, stowarzyszenia, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na rzecz których Usługodawca świadczy zarówno bezpłatne jak i płatne usługi oferowane po akceptacji niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik – to pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usług oferowanych przez serwis w sposób niewymagający założenia konta lub profilu, oraz Usługobiorca niekorzystający z usług płatnych.

6. Usługa – to każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodna z tym regulaminem. Wszystkie oferowane usługi przez Usługodawcę wymienione są w załączniku nr 3, który jest częścią tego Regulaminu.

7. Umowa – to umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą
a Usługobiorcą, w oparciu o niniejszy regulamin.

8. Konto – jest to wpis w serwisie dokonany przez Usługobiorcę, umożliwiający jemu korzystanie z zasobów serwisu i zarządzanie usługami.

9. Profil pracownika – jest to funkcjonalność, która pozawala Pracownikom na umieszczanie wybranych informacji dotyczących ich samych, które chcą zaprezentować
w serwisie, celem znalezienia Pracodawcy.

10. Pracownik – to osoba fizyczna, która zamieszcza w serwisie informacje o sobie samym w postaci profilu pracownika.

11. Formularz rejestracyjny – formularz, który wypełnia Usługobiorca w celu założenia konta.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Regulamin ten określa:
a) jakie prawa i obowiązki mają: Usługodawca, Usługobiorca, w związku z świadczeniem usług,
b) kiedy i na jakiej zasadzie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną jest wyłączona.

2. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom i Użytkownikom, na stronach serwisu internetowego aukcja-pracy.pl w zakładce regulamin. Każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z regulaminem przed zawarciem umowy.

3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem.

4. Usługodawca świadczy usługi w sposób przewidziany przez własną politykę firmy.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

Rozdział III. ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili gdy, Usługobiorca dokona płatności za którąkolwiek płatną usługę zgodnie z cennikiem określonym przez Usługodawcę oraz zaakceptuje niniejszy regulamin.

2. Usługobiorca akceptuje sposób dokonania płatności wskazany przez Usługodawcę,
jej wysokość oraz termin.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu wykonania usługi na jak najwyższym poziomie.

4. Strony umowy wyłączają całkowicie przepisy dotyczące rękojmi za wady zgodnie z Art. 558 § 1 KC.

5. Usługodawca może odmówić wykonanie usługi na rzecz Usługobiorcy bez podawania przyczyny.

6. Usługobiorca oświadcza, że akceptuje zapisy tego regulaminu i nie będzie wnosić roszczeń z tego tytułu.

7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku usług bezpłatnych, lub każdorazowo na każdą pojedynczą usługę płatną w chwili wniesienia wpłaty.

Rozdział IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY.

1. Usługodawca może przerwać świadczenie usług w dowolnym momencie.

2. Usługodawca może nie wykonywać usług dla Usługobiorców, gdy łamią oni postanowienia niniejszego regulaminu lub nie jest to w interesie gospodarczym Usługodawcy.

3. Gdy Usługodawca zaprzestanie lub odmówi wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy
z przyczyn wynikających z postanowień tego regulaminu, to Usługobiorca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

4. Usługodawca może w sposób dowolny modyfikować oferowane przez siebie usługi, zawieszać je, zmieniać, dodawać nowe; poprzez zmianę regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania serwisu, sposobu jego działania, funkcjonalności, czy wyglądu.

6. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub pracownika.

7. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie usługi w sposób niezadowalający dla Usługobiorcy, gdy po zakończeniu usługi pracownik nie wyraża chęci podjęcia współpracy, zatrudnienia czy spotkania się z Usługobiorcą.

Rozdział V. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW.

1. Usługobiorcy mają obowiązek informować Usługodawcę, gdy posiadają wiedzę na temat nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub działań bezprawnych wykonywanych przez innych użytkowników.

2. Administrator ma prawo usunąć konto Usługobiorcy, gdy umieszcza on treści zabronione takie jak:
a) szkodliwe oprogramowanie,
b) treści uznane za: niezgodne z dobrymi obyczajami,
c) treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, należące do osób trzecich,
d) treści naruszające dobre imię i interesy Usługodawcy lub innych osób,
e) treści uznane za reklamę, promocję lub inne informacje o charakterze komercyjnym.

3. Jakiekolwiek inne działania mające na celu zdestabilizowanie prawidłowej pracy serwisu, bądź utrudnienie z jego korzystania są zabronione i skutkować będą usunięciem konta Usługobiorcy, lub/i powiadomieniem organów ścigania.

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek baz danych udostępnionych w serwisie.

5. Usługobiorca nie będzie próbował uzyskać kontaktu oraz kontaktować się z osobami, które zamieściły swój profil pracownika w serwisie, bez pośrednictwa Usługodawcy, do momentu skorzystania z usługi „poznajmy się”.

6. Usługobiorca nie będzie umieszczał swoich danych kontaktowych poza polami do tego przeznaczonymi. W szczególności zabronione jest to w polach pytania dodatkowe do pracownika. Usługobiorca nie może pytać pracownika o jego dane kontaktowe w pytaniach dodatkowych.

Rozdział VI. PŁATNOŚCI.

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są odpłatne według cennika , który jest w załączniku nr 3 do tego regulaminu.

2. Z usług płatnych korzystać mogą tylko osoby niebędące konsumentami.

3. Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT w formie elektronicznej i przesyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w polu do kontaktu, a usługobiorca akceptuje taką formę otrzymania dowodu księgowego.

4. Usługobiorca za usługi płaci z góry chyba, że strony postanowią inaczej
w oddzielnej umowie.

5. Usługodawca nie zwraca Usługobiorcy wniesionych przez niego opłat za usługi, które nie przyniosły jemu oczekiwanego rezultatu. Opłacie podlega samo rozpoczęcie usługi bez względu na jej rezultat.

6. Jeżeli Usługobiorca poda Usługodawcy błędne dane swojej firmy potrzebne do faktury w formularzu rejestracyjnym, każdym innym miejscu lub e-mail-u, to poniesie on dodatkową opłatę za wystawienie: noty korygującej lub faktury korygującej, w wysokości podanej w cenniku.

7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Rozdział VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z regulaminu przez Usługobiorcę, zobowiązuje go do naprawienia szkód poniesionych przez Usługodawcę.

2. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym wykorzystywaniu danych przekazanych przez Usługobiorcę, Usługodawca zablokuje dostęp do tych danych i nie poniesie odpowiedzialności za ewentualną szkodę Usługobiorcy z tego tytułu.

3. Zablokowanie lub usunięcie konta Usługobiorcy w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu, nie może być powodem roszczeń wobec Usługodawcy. Nie odpowiada on za szkody wynikające z tej sytuacji.

4. Pozostałe przesłanki, które wyłączają z odpowiedzialności Usługodawcę za ewentualne szkody Usługobiorców to sytuacje:
a) w której nastąpiło przerwanie dostarczania usług przez Usługodawcę, ale nie miał on na to wpływu: awaria, siła wyższa, zaniechania osób trzecich,
b) gdy Usługobiorca stracił dane na skutek: awarii, siły wyższej, zaniechania osób trzecich, lub samego siebie, ale nie wynikają one z zaniechania Usługodawcy,
c) w sytuacji gdy jeden Usługobiorca lub pracownik podał informacje nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne, wskutek czego drugi Usługobiorca poniósł szkodę,
d) gdy ktokolwiek poniósł jakakolwiek szkodę w związku z łamaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników, bądź Usługobiorców,
e) gdy Użytkownik lub Usługobiorca bezprawnie rozpowszechnia treści naruszające prawa chronione lub dobra osób trzecich.

Rozdział VIII. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ.

1. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą na dwa sposoby:
a) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej w zakładce KONTAKT, bezpośredni adres www.aukcja-pracy.pl/kontakt lub formularz kontaktowy
b) tradycyjną drogą pocztową na adres Usługodawcy tj. Lofoten sp. z o.o. ul. Świstacza 5/8 , 70-798 Szczecin,

Rozdział IX. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Usługobiorca nie może rozwiązać lub odstąpić od umowy na usługę za którą dokonał płatności i której świadczenie Usługodawca rozpoczął.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usług bezpłatnych lub usunąć swoje konto w serwisie w dowolnej chwili.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, gdy Usługobiorca:

a) umieszcza w serwisie treści: nieprawdziwe, niezgodne z prawem, należące do osób trzecich, naruszające interesy Usługodawcy,
b) narusza regulamin,
c) zlikwiduje on albo nie będzie możliwe kontaktowanie się z nim za pomocą choćby jednego z kanałów, które podał przy rejestracji: adresu e-mail lub numeru telefonu.
d) korzysta z serwisu w sposób inny niż ten do którego jest on przeznaczony,
e) umieszcza treści, które budzą wątpliwości, czy nie służą one do naruszania dóbr osobistych osób trzecich, bądź Usługodawcy. Są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

4. Jeśli Usługobiorca zakłada konto powtórnie, po tym jak Usługodawca usunął jego konto za naruszenie regulaminu to Usługodawca odmówi Usługobiorcy świadczenia usług tj.
nie aktywuje konta, lub usunie je.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2018 roku i może zostać zmieniony w dowolnym terminie, bez okresu wypowiedzenia.

2. Usługodawca ma prawo zaprzestać lub zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie.

3. Usługodawca rości sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu i cennika usług w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia. Za aktualny regulamin i cennik dla Usługobiorcy przyjmuje się ten, który obowiązywał w chwili (w dniu) zawarcia umowy i dokonania płatności za każdą pojedynczą usługę.

4. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.


E.
Załącznik nr 3
WYKAZ USŁUG I CENNIK DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.
I. USŁUGI I ICH CENNIK.
1. Pakiet ekonomiczny - składa się z trzech kroków.
a) Krok 1 „Wyszukaj pracownika” – pracodawca samodzielnie wyszukuje w bazie pracownika. Usługa ta jest bezpłatna.
b) Krok 2 „Złóż ofertę pracownikowi”. Usługa ta jest płatna, cena usługi wynosi 69,99 zł (netto) + 23% podatku vat = 86.09 zł (brutto).
Usługa polega na złożeniu oferty pracy konkretnemu jednemu pracownikowi przez pracodawcę. Pracodawca kupując tą usługę podaje informacje:
jaką stawkę za godzinę pracy brutto w zł oferuje pracownikowi, minimum 13 zł.
jakie świadczenia i bonusy pozapłacowe oferuje pracownikowi,
rodzaj oferowanej umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
na jaki czas będzie umowa - określony (ile czasu) czy nieokreślony,
wymiar czasu pracy (np. 100% etatu),
miejsce wykonywania pracy,
nazwę stanowiska pracy jaką oferuje pracownikowi,
datę rozpoczęcia pracy,
ewentualne informacje dodatkowe.
Pracodawca ma również możliwość zadać 5 pytań dodatkowych do pracownika w ramach tej usługi. Pracownik ma prawo nie odpowiedzieć na zadane pytania.
Usługa kończy się otrzymaniem przez pracodawcę od nas wiadomości e-mail, która może mieć:
status pozytywny – pracownik przyjmuje wstępnie ofertę pracodawcy
i odpowiada na jego pytania. Zgadza się na przekazanie danych kontaktowych Pracodawcy. Status ten daje Pracodawcy możliwość skorzystania z usługi poznajmy się (krok 3).
status negatywny – pracownik odrzuca ofertę Pracodawcy. Rekrutacja zostaje zakończona, a Pracodawca nie ma możliwości skorzystania z usługi poznajmy się (krok 3). Pracodawca nie otrzymuje informacji co jest powodem statusu negatywnego i nie może tej informacji żądać. Status negatywny nie może powodować żądania zwrotu opłaty za usługę, którą poniósł Pracodawca. Opłacie podlega samo złożenie oferty pracownikowi bez względu na rezultat.
c) Krok 3 „Poznajmy się”. Usługa ta jest bezpłatna. Można z niej skorzystać dopiero po skorzystaniu najpierw z usługi „złóż ofertę pracownikowi” (krok 2) i otrzymaniu „statusu pozytywnego” tej usługi. Pracodawca w ramach tej usługi otrzymuje od nas dane kontaktowe pracownika tj. adres e-mail lub/i numer telefonu pracownika, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę. Usługa jest realizowana automatycznie po otrzymaniu „statusu pozytywnego” od pracownika (kroku 2) i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony Pracodawcy. Dane kontaktowe pracownika są wysyłane na adres e-mail, który Pracodawca podał przy rejestracji.

2. Pakiet efektywny - składa się z trzech kroków.
a) Krok 1 „Wyszukaj pracownika” – Pracodawca samodzielnie wyszukuje w bazie pracownika. Usługa ta jest bezpłatna.
b) Krok 2 „Złóż ofertę pracownikowi”. Usługa ta jest bezpłatna.
Usługa polega na złożeniu oferty pracy konkretnemu jednemu pracownikowi przez pracodawcę. Pracodawca korzystając z tej usługi podaje informacje:
jaką stawkę za godzinę pracy brutto w zł oferuje pracownikowi, minimum 13 zł,
jakie świadczenia i bonusy pozapłacowe oferuje pracownikowi,
rodzaj oferowanej umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
na jaki czas będzie umowa - określony (ile czasu) czy nieokreślony,
wymiar czasu pracy (np. 100% etatu),
miejsce wykonywania pracy,
nazwę stanowiska pracy jaką oferuje pracownikowi,
datę rozpoczęcia pracy,
ewentualne informacje dodatkowe.
Pracodawca ma również możliwość zadać 5 pytań dodatkowych do pracownika w ramach tej usługi. Pracownik ma prawo nie odpowiedzieć na zadane pytania.
Usługa kończy się otrzymaniem przez Pracodawcę wiadomości e-mail, która może mieć:
status pozytywny – pracownik przyjmuje wstępnie ofertę Pracodawcy i odpowiada na jego pytania. Zgadza się na przekazanie danych kontaktowych Pracodawcy. Status ten daje Pracodawcy możliwość zakupu usługi poznajmy się (krok 3).
status negatywny – pracownik odrzuca ofertę Pracodawcy. Rekrutacja zostaje zakończona, a Pracodawca nie ma możliwości skorzystania z usługi poznajmy się (krok 3). Pracodawca nie otrzymuje informacji co jest powodem statusu negatywnego i nie może tej informacji żądać.
c) Krok 3 „Poznajmy się”. Usługa ta jest płatna. Można z niej skorzystać dopiero po skorzystaniu najpierw z usługi „złóż ofertę pracownikowi” (krok 2) i otrzymaniu „statusu pozytywnego” tej usługi. Pracodawca ma 72 godziny na zakup tej usługi od momentu wysłania przez nas wiadomości e-mail zawierającej „status pozytywny”. Pracodawca
w ramach tej usługi otrzymuje od nas dane kontaktowe pracownika tj. adres e-mail lub/i numer telefonu pracownika jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę. Dane kontaktowe pracownika zostaną przekazane po zaksięgowaniu wpłaty. Dane kontaktowe pracownika są wysyłane na adres e-mail, który Pracodawca podał przy rejestracji.
Cena usługi „Poznajmy się”:
- pracownik na pełen etat: stawka za 1h* jaką oferujesz x 10 + 23% VAT
- pracownik, który szuka tylko pracy dodatkowej lub sezonowej: stawka za 1h* jaką oferujesz x 7 + 23% VAT
stawka za 1h* - oznacza stawkę brutto w polskich złotych jaką oferujesz pracownikowi za jedną godzinę pracy u siebie w firmie. Stawka z 1 godzinę nie może być mniejsza niż 13 zł.
Stawka za 1 godzinę jest mnożona razy dziesięć w przypadku pracownika, który szuka pracy na pełen etat, lub mnożna razy siedem w przypadku pracownika, który szuka tylko pracy dodatkowej/sezonowej. Jeśli pracownik szuka zarówno pracy na pełen etat oraz dodatkowej/sezonowej, zobowiązany jesteś zapłacić dziesięć stawek godzinowych nawet w sytuacji gdy zamierzasz zatrudnić go tylko do pracy dodatkowej.
Do w/w przemnożonych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

3. Wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej: cena wynosi 9,99 zł (netto) +23% VAT ( 12,29 zł brutto)
4. Przeglądanie stron serwisu – bezpłatnie.
5. Założenie konta Pracodawcy – bezpłatnie.
Usługa ta pozwala na zapisanie danych Pracodawcy, bez konieczności wpisywania ich każdorazowo, przy każdej rekrutacji.

II. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracodawca wybiera pakiet (ekonomiczny lub efektywny), z którego chce skorzystać w Kroku 2, składając ofertę pracy pracownikowi, w chwili podsumowania zamówienia.
a) Wybieram pakiet ekonomiczny. Pracodawca powinien wybrać jedną z dwóch opcji płatności:
przelewy 24 – dokonaj płatności w ciągu 3 godzin za pomocą bramki płatności.
przelew bankowy lub opcja nic nie płacę w tym kroku - dokonaj przelewu na wskazany rachunek bankowy wpisując numer swojego zamówienia. Płatność musisz wykonać jeszcze tego samego dnia, tak aby została zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej kolejnego dnia roboczego do godziny 16:30. Brak zaksięgowanej wpłaty od Pracodawcy w w/w terminie, jest równoznaczny w wyborem przez Pracodawcę „pakietu efektywnego”, gdzie płatności dokonuje się dopiero w kroku 3.
b) Wybieram pakiet efektywny. Pracodawca powinien wybrać opcję:
przelew bankowy lub opcja nic nie płacę w tym kroku – oraz zignorować opłatę (dane do przelewu), która się wyświetla. Brak wpłaty z Twojej strony jest dla nas informacją, że wybrałeś „pakiet efektywny” i chcesz płacić dopiero za kolejną usługę w kroku 3, jeżeli oczywiście podtrzymasz dalej chęć zatrudnienia tego pracownika.
2. Ten wykaz usług i cen dla osób nie będących konsumentami, jest integralną częścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego aukcja-pracy.pl, dla osób nie będących konsumentami – firm.
3. Ten wykaz usług i cen obowiązuje od 07 października 2018 roku, a Usługodawca zastrzega sobie prawo jego zmiany w dowolnym termie.

F.
Załącznik nr 4
REGULAMIN PROMOCJI: GWARANCJA ZATRUDNIENIA ALBO ZWROT PIENIĘDZY DLA FIRM

Promocja Gwarancja zatrudnienia albo zwrot pieniędzy oznacza, że my zwrócimy Pracodawcy całą opłatę jako wniósł on za usługę „pakiet efektywny” po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:
1. Pracodawca powinien zwrócić się z prośbą o zwrot wniesionej opłaty za usługę sporządzając oświadczenie:
a) oświadczenie (podpisany odręcznie skan) powinno zostać wysłane na adres e-mail: zamowienia@aukcja-pracy.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili wysłania przez nasz portal do pracodawcy wiadomości e-mail z danymi kontaktowymi pracownika, którego pracodawca rekrutował. W sytuacjach spornych decyduje data i godzina wysyłki wiadomości e-mail wskazana przez skrzynkę nadawczą portalu aukcja-pracy.pl
b) dodatkowo papierowy podpisany oryginał oświadczenia powinien zostać wysłany na adres: Lofoten sp. z o.o. , ul. Świstacza 5/8 , 70-798 Szczecin - w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez Pracodawcę od nas wiadomości e-mail z danymi kontaktowymi pracownika, którego Pracodawca rekrutował. Decyduje data stempla pocztowego.
c) oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy wskazaną rejestrze firm: KRS lub CEIDG.
d) oświadczenie powinno zawierać następujący tekst: „ Ja (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania firmy (pełna nazwa firmy, pełen adres firmy, numer NIP firmy) oświadczam, że nie zatrudniłem ani nie zatrudnię przez najbliższe 2 lata pracownika nr (numer pracownika), którego rekrutowałem za pośrednictwem portalu aukcja-pracy.pl: (numer zamówienia i dokładna data płatności), za którego wniosłem opłatę w wysokości (kwota brutto wniesionej opłaty). Oświadczenie to dotyczy firmy którą obecnie reprezentuje, oraz pozostałych wszystkich firm powiązanych z tą firmą w jakikolwiek inny sposób, również przyszłych firm. Ponadto oświadczam, że nie przekazałem danych tego pracownika żadnemu innemu pracodawcy, ani żadnej innej firmie. Gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe albo zostało złamane w terminie 2 najbliższych lat firma, którą reprezentuję zgadza się zapłacić karę umowną w wysokości 100 000zł (sto tysięcy złotych) na rzecz firmy: Lofoten sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zgadzam się, aby wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym oświadczeniem lub karą umowną, które strony nie zdołają rozwiązać polubownie, zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie według Regulaminu Arbitrażu tego Sądu.” (na dole: czytelny podpis, pieczątka firmy i dokładna data)
2. O zwrot opłaty mogą ubiegać się tylko ci Pracodawcy, którzy rekrutują pracowników celem zatrudnienia ich bezpośrednio w swojej firmie i na swoje potrzeby.
3. O zwrot opłaty nie mogą się ubiegać firmy, które rekrutują pracowników na potrzeby firm trzecich lub firmy które wynajmują swoich pracowników firmie trzeciej. W szczególności mowa tu o firmach zajmujących się szeroko rozumianym pośrednictwem pracy i rekrutacją tj. agencje pracy, agencje zatrudnienia, headhunterzy, firmy oferujące pracowników na zasadach outsourcingu, oraz inne podmioty, osoby i firmy – których działalność polega na odpłatnej rekrutacji pracowników lub ich dzierżawie. Wymienione w tym punkcie podmioty nie mogą skorzystać z promocji „gwarancja zatrudnienia albo zwrot pieniędzy”.
4. Z promocji „gwarancji zatrudnienia albo zwrot pieniędzy” może skorzystać Pracodawca, który wykupił „pakiet efektywny”. Nie jest możliwe skorzystanie z w/w gwarancji w przypadku korzystania z innej usługi np. pakiet ekonomiczny.

Promocja Gwarancja zatrudnienia albo zwrot pieniędzy obowiązuje od 10 października 2018 roku do odwołania